За медиацията

СПОРОВЕ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ РЕШАТ ЧРЕЗ МЕДИАЦИЯ

– търговски – между търговци; по търговски сделки; членство в търговски дружества; банки; финансови спорове; конкуренция;
интелектуална собственост и др.
– трудови – прекратяване на трудови договори, обезщетения, трудови възнаграждения, трудов стаж и др.
– непозволено увреждане – имуществени и неимуществени вреди
– граждански – семейни, битови, вещни, облигационни
– застрахователни – застраховки, изплащане на застрахователни обезщетения и др.
– спорове по наемни отношения – наемна цена; повреди и др.
– потребителски – гаранционни срокове и рекламации
– спорове от сферата на строителството – между граждани, архитекти, проектанти, строители, надзорници и др.
– спорове от публичен интерес – екологични, етнически и др.

Важно! Медиация НЕ може да се осъществява при каквито и да е наказателно-правни казуси.

КОГА Е НАЙ-УДАЧНО ДА ЗАПОЧНЕТЕ ПРОЦЕДУРА ПО МЕДИАЦИЯ

Най-удачният момент да пристъпите към процедура по медиация е още при зараждането на спора. По този начин вие увеличавате възможността си за намиране на добри решения и за запазване на взаимоотношенията с другата страна.

Конфликтът е естествено и често срещано явление в ежедневието ни. Той може лесно да бъде преодолян, ако страните имат желание за разумен изход. Ние, медиаторите сме хора, които ще ви помогнем да откриете причините за конфликта и да намерите най-изгодните решения заедно с другата страна.

Медиация може да бъде прилагана и в рамките на съдебното производство. Съдията по вашето дело може да ви насочи към медиация на всеки етап от съдебното дело, като ще ви предложи да отложите следващото заседание и/или насочва към самата процедура.

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА УСПЕШНА МЕДИАЦИЯ

ПОЗИТИВНО МИСЛЕНЕ

Започнете медиацията с очакването, че тя ще приключи с взаимно приемливо споразумение.

АКТИВНО СЛУШАНЕ

Изслушвайте другата страната и бъдете гъвкави в подхода и решенията си.

РЕАЛИЗЪМ

Избягвайте крайни и немотивирани искания към другата страна.

СТРЕМЕЖ КЪМ СЪТРУДНИЧЕСТВО

Работете заедно с медиатора и се отнасяйте любезно и с уважение към другата страна. Не се прекъсвайте по време на процедурата по медиация.

КРЕАТИВНОСТ

Търсете творчески решения. Придвижвайте конфликтните позиции по посока към намиране на общи интереси.