Процедура

ОТКРИВАНЕ

В началото, когато се съберат всички спорещи страни заедно, медиаторът описва накратко процедурата по медиация. Информира страните за това, че процедурата е доброволна, че информацията, която ще бъде разкрита от страните е поверителна. Заедно със страните уговаря основаните правила относно начина на водене на процедурата: времетраене, прекъсвания за почивки. На този етап се подписва и споразумение от страните за участието им в процедурата.

​ПЪРВА ОБЩА СРЕЩА МЕЖДУ СТРАНИТЕ

​На тази среща всяка от страните описва своята гледна точка по спора. Една от страните в свободен разказ изказва своето виждане по спора. По време на този разказ, другата страна не прекъсва говорещия, не дава оценки, не изразява своето мнение. След като едната страна приключи със своето изложение, думата се дава на другата страна, която също има възможност свободно да изрази своето виждане по спорния въпрос. В тази първа среща медиаторът събира възможно най-много факти, очертава спорните и отделя безспорните моменти.

​ОТДЕЛНИ СРЕЩИ

Медиаторът може да се срещне и с всяка от страните поотделно. Това е удачно обикновено при следните ситуации: когато страните не могат да намерят решение на спора, а всяка застъпва своята гледна точка и не желае да чуе позицията на насрещната страна; по инициатива на медиатора или на някоя от страните; когато медиаторът счита, че някоя от страните желае да му довери информация лично на него.

По време на тази среща се споделя информация, която страната, по едни ли други съображения, не желае да довери на общите срещи. При тези срещи целта на медиатора е да изясни по-обстойно позицията на страната, да открие нейните скрити интереси. Тук, заедно с всяка от страните може да се обсъди какво би било най-доброто решение за съответната страна, най-лошия и приемливият изход от спора. Индивидуалните срещи имат еднаква продължителност и с двете страни.

СПОРАЗУМЕНИЕ

Медиаторът подпомага страните да преценят обективно последиците от изхода на спора. Медиаторът напътства страните за да постигнат споразумение. Той търси обединение на техните интереси.

​ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

​Страните свободно правят избора как да приключи спора. Те могат да постигнат споразумение по всички или само по някои от спорните въпроси. Споразумението може да се сключи в писмена или в устна форма.

​Медиацията най-често приключва със споразумение, но дори да не се стигне до споразумение по всички или по някои от спорните въпроси, медиацията има положително въздействие, тъй като в резултат на проведената процедура, страните придобиват по-голяма яснота по спорния въпрос, чуват мнението по проблема на другата страна, общуването между тях се подобрява, подобряват се и взаимоотношенията им, създават се предпоставки за бъдещо разрешаване на спора.